Πολιτική Σημαντικότερα

Ξανά προκήρυξη για Συμπαραστάτη του Δημότη

από τον Δήμο Μεγαρέων εκδίδεται η παρακάτω ανακοίνωση:

Επαναπροκήρυξη για την επιλογή “Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης”

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
  3. Το αριθμ.27230/07-06-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ & ΗΔ «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν. 3852/ 2010) και του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 179 του Ν. 3852/ 2010)».
  4. Ότι στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2016, δεν επετεύχθη η σχετική υπο του Νόμου απαιτούμενη απαρτία και δεν έγινε ψηφοφορία

 

Επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή “Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης”

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 14η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:30 ( ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα Τηλέφωνα 22960 81.004 και 22960 81632

Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

“Όταν η πολιτική γίνεται προπαγάνδα”

Γιάννης Πανταζής, Ιατρική Αθηνών: «Δεν υπάρχει πιο άμεσος τρόπος προσφοράς στον άνθρωπο από την ιατρική, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα»

Ομιλία του βουλευτή ΝΔ Γ. Βλάχου (βίντεο)