Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ μέσω του δικτυακού τόπου της “enimerosi-news.gr” προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και κατόπιν να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η τυχόν χρήση συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων αυτών.

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του enimerosi-news.gr και της τυχόν καταβολής τελών προς τρίτους φορείς (όπως παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κ.λ.π.).

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του enimerosi-news.gr συμφωνεί να παρέχει: α) αληθείς, έγκυρες, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται και β) να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αυτά έγκυρα και ορθά. Ομοίως ο επισκέπτης θα δηλώνει αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από το enimerosi-news.gr ή διαφημιστικά και ενημερωτικά νέα από τρίτους.

Το enimerosi-news.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους-παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο enimerosi-news.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Το enimerosi-news.gr παρέχει στο χρήστη υπηρεσίες μέλους, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσεως του διαδικτυακού τόπου και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του. Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και εν γένει τον λογαριασμό του. Ο χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το enimerosi-news.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Ο ίδιος ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση και διαχείριση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Το enimerosi-news.gr διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν τίποτα τέτοιο.

Το enimerosi-news.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο συγκεκριμένων υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση προς τον οποιοδήποτε χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το enimerosi-news.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση κωδικών πρόσβασης ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στον χρήστη που έχει παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Όλο το περιεχόμενο του enimerosi-news.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Έτσι κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης , αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το enimerosi-news.gr, χωρίς δηλαδή να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως αναφέρονται των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης με τη σειρά του κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή και εκμετάλλευσης εμπορικής με οποιονδήποτε τρόπο , σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του enimerosi-news.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, το enimerosi-news.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του enimerosi-news.gr στις οποίες προβαίνει για χρήση με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του enimerosi-news.gr παρέχονται όπως ακριβώς είναι χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο το enimerosi-news.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζομένων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το enimerosi-news.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επίσης, το enimerosi-news.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστιότοπος (site) ή εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του χρήστη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο enimerosi-news.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν είναι δυνατό σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε φυσικά υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το enimerosi-news.gr αναλαμβάνει μεν τη συλλογή, επεξεργασία, διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως να εγγυάται την αρτιότητα, πληρότητα, επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχόμενων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής τρίτων φορέων (φυσικών και νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς ο χρήστης του enimerosi-news.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
Το enimerosi-news.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται και αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων και διαφημιστικών τίτλων. Εξάλλου δεν είναι δυνατό να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το enimerosi-news.gr παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Το enimerosi-news.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και την εταιρία παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το enimerosi-news.gr σε σχετική δικαστική διαφορά. Σε περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ του χρήστη και του enimerosi-news.gr, το enimerosi-news.gr είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών.

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του enimerosi-news.gr για να αναρτά και να δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα κ.λ.π. παρέχει την άδεια στο enimerosi-news.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του enimerosi-news.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα κ.λ.π. συναινεί στην ανάρτηση ή και δημοσίευση διαφημίσεων από το enimerosi-news.gr.

Η πρόσβαση στις σελίδες-υπηρεσίες του enimerosi-news.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του enimerosi-news.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του enimerosi-news.gr και του χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής εάν δεν διατυπωθεί εγγράφως και δεν ενσωματωθεί σε αυτή.