Εργασία & Επιχειρηματικότητα

ΕΕΠ: 3η παράταση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 10/04/2014

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

«Πρωτοβουλία για την Απασχόληση

 στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»

www. topsa-pirea.gr

Πληροφορίες: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 ΠΕΙΡΑΙΑ

Κα Aθανασία Αμπατζή

Τηλ 210 4174765

 

Αθήνα, 20/2/2014

Αρ. πρωτ:  6

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή στην Πράξη:  «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ

 

 

 

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην  εν λόγω πράξη

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ–        

 • Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Ταυτότητας Ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης
 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι
 • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας
 • Εκτύπωση ή αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.

Σημείωση: Θα πρέπει όλα τα αντίγραφα να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές.

 

Προτεραιότητα θα δοθεί στους ωφελούμενους με υψηλό βαθμό εντοπιότητας που θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος ή από λογαριασμό κοινής ωφελείας. Οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο θα προσκομίζεται θα αξιολογείται ανάλογα.

 

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολόγηση
 1. Κατάσταση Ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (> 12 μηνών) 20
 1. Οικογενειακή κατάσταση
Μονογονεϊκή οικογένεια 12
Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Προστατευόμενα μέλη 5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3.Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα από 0,00€ έως 7.178,00 € 15
από 7.178,01€έως 12.00,00€ 10
από 12.000,01€ έως 16.000,00€ 8
από 16.000,01€ έως 22.00,00€ 6
Από 22.000,01€ και άνω 0
 1. Εντοπιότητα
Μόνιμος κάτοικος της Π.Ε υλοποίησης πράξης 5
 
 

 

Για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/ και Μεταλυκειακής εκπαίδευσης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη προηγούμενη εμπειρία ως:

 

 1. Μηχανικός εγκαταστάσεων
 2. Μηχανικός γεωτρήσεων
 3. Μηχανικοί (πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγρών γεώτρησης, αγωγών)
 4. Μηχανολόγοι – μηχανικοί (λ.χ. γεωμηχανολόγοι μηχανικοί)
 5. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 6. Μηχανικός πλοίων
 7. Τεχνικοί βοηθοί μηχανικών
 8. Επόπτες διεργασιών εξόρυξης
 9. Τεχνικοί και χειριστές διεργασιών
 10. Τεχνικός εγκαταστάσεων
 11. Τεχνικός αυτοματισμών
 12. Ηλεκτρολόγος,
 13. Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
 14. Ηλεκτρονικός
 15. Συντηρητής
 16. Ψυκτικός
 17. Τεχνικός ασφαλείας

 

Για τους απόφοιτους υποχρεωτικής-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προηγούμενη εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη προηγούμενη εμπειρία ως:

 1. Εξειδικευμένοι συγκολλητές & κόπτες (συμπ ηλεκτροσυγκολλητών)
 2. Χειριστές – εργάτες τρυπανιών/ Συντονιστής τρυπανιού
 3. Χειριστές γερανών και αναβατορίων
 4. Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων
 5. Τεχνίτες μονώσεων
 6. Βαφέας/ Ελαιοχρωματιστής
 7. Λαμαρινάς
 8. Καθαριστής
 9. Τεχνίτης Μανουβραδόρος
 10. Ελασματουργός
 11. Μηχανουργός
 12. Σωληνουργός

 

Επίσης σοβαρά υπόψη θα ληφθεί η ύπαρξη ναυτικού φυλλαδίου

Τα κριτήρια ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και την πιθανή στόχευση με βάση τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που θα επιδείξουν ενδιαφέρον.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν στα εξής τηλ επικοινωνίας: 210 4174765 κ. Αθανασία Αμπατζή

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 10/4/2014

 

Όσοι/όσες επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 20/2/2014 έως 10/04/2014 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 13:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Καραΐσκου 111, 185 32 Πειραιάς. Υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων: Αθανασία Αμπατζή

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΣ

Συντονιστής: ΒΙΠΑΣ ΑΕ – Φορέας Διαχείρισης ΕΠ.ΠΑ Σχιστού Περάματος

 

 • Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας
 • Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
 • Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
 • Η Επιμόρφωση Κε. Δι. Βι.Μ.2
 • Premium Consulting, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας (ΚΕΑΕΠ)

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η χωρική εικόνα της περιοχής παρέμβασης αφορά κατά κύριο λόγο την ευρύτερη περιοχή του  Πειραιά

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 78 ανέργων, βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και του ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής

 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:
 • αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση:0
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις:50
 • αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα:28
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα:
 • αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές:
 • αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:78

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

 

ΔΡΑΣΗ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η δράση διακρίνεται στις ακόλουθες 2 υποδράσεις:

 

ΔΡΑΣΗ 1.1 Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής

 

ΔΡΑΣΗ 1.2 Ανάλυση των ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων λόγω γεωπολιτικών ανακατατάξεων  

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

ΔΡΑΣΗ 3  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:

 

 

ΔΡΑΣΗ 3.1 Επιλογή ωφελουμένων

ΔΡΑΣΗ 3.2  Συμβουλευτική υποδοχής-Επαγγελματική συμβουλευτική-Επιχειρηματική συμβουλευτική

ΔΡΑΣΗ 3.3 Follow up και Μentoring

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

4.1«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)»  95 ώρες

4.2«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»  109 ώρες

4.3«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)» 95 ώρες

4.4«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 110 ώρες

 

 

ΔΡΑΣΗ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:

 

ΔΡΑΣΗ 5.1 Oργάνωση γραφείου τύπου

ΔΡΑΣΗ 5.2 Έντυπο υλικό-ηλεκτρονικές εφαρμογές-κινητή μονάδα ενημέρωσης-εκδήλωση και ραδιοφωνικό σποτ

ΔΡΑΣΗ 5.3 Ενέργειες ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης (Εκδήλωση/Συνέντευξη τύπου)

 

ΔΡΑΣΗ 6 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Διακρίνεται σε 2 δράσεις

ΔΡΑΣΗ 6.1 Φυσική δικτύωση

ΔΡΑΣΗ 6.2  Ηλεκτρονική Δικτύωση

 

Ο Πρόεδρος της Α.Σ.

«Πρωτοβουλία για την Απασχόληση

                                            στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»

 

Παπαδόπουλος  Γεώργιος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Ενώσεων Τύπου με τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού Δ. Παπαδημητρίου

Αναβάθμιση της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Aleka Stamatiadi

“Ο βιοτεχνικός κόσμος περιμένει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα”