Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την  17η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81).
 2. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
 3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
 5. Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2016.
 6. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή πραγματοποίησης μεταφοράς (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ/τος 28/80) έτους 2016.
 7. Ορισμός Δημοτικών Σ/λων ως μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικροτέρας των 5.869,40 € έτους 2016.
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την γνωμοδότηση της επί των καταστρεπτέων άνευ αξίας αντικειμένων του Δήμου.
 9. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (γ΄ δόση 2015).
 10. Περί της καθιέρωσης κατ΄ εξαίρεση ωρών λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητος και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων και του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 11. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου
 12. Επιστροφή ποσού 220,00 € από τέλος Κ.Ο.Κ. στον Φ. Υφαντή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 13. Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Δημοτ. Παιδικών Σταθμών του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» με απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος έως της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον Δήμο.
 1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 26/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων για την οδική ασφάλεια μαθητών 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων».
 2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 27/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί τροποποίησης των Ο.Τ. 257, 259, 255, Κ.Χ. 255Α, 256 στην περιοχή Λουτρόπυργος της Δημοτικής Ενότητος Ν. Περάμου του Δήμου Μεγαρέων».
 3. Περί έγκρισης 2ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων».
 4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα εν όψει εορταστικής περιόδου.
 5. Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Μεγαρέων έτους 2016.
 6. Περί της αναβάθμισης της λειτουργικής και οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμπαραστάτη του Δημότη εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Aleka Stamatiadi

“Ντροπή” & “Ανομία”: Βαριές κατηγορίες στο Συμβούλιο που θα έχουν συνέχεια

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων