Πολιτική

Πλωτό φωτοβολταϊκό με fast track στη Βαρέα-Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

 

«Ουσιαστική περιβαλλοντική υποβάθμιση με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη από το Γ.Π.Σ. ανάπτυξη» τόνισε ο Αν. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Κ. Κάμπαξης

Όσο δεν υπάρχει «κάτι», «κάτι άλλο» θα έρχεται να απειλεί το περιβάλλον και την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Η υπόθεση αυτή αναλύθηκε και στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων, στη συνεδρίαση της Τρίτης 17 Ιανουαρίου, όπου το σώμα εκλήθη να γνωμοδοτήσει για χωροθέτηση Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού  ισχύος 0,999MW της εταιρείας SIREN 5 ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε. στην παραλία Βαρέας Μεγάρων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων γνωμοδότησε αρνητικά, κατά της χωροθέτησης πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου, μεγάλης έκτασης, με το επιχείρημα ότι η περιοχή χρήζει περιβαλλοντικής προστασίας και τουριστικής ανάπτυξης και μια δραστηριότητα όπως αυτή διαταράσσει τόσο την τουριστική όσο και αλιευτική δραστηριότητα στην παραλία των Μεγάρων.

Το ανησυχητικό για το σώμα στοιχείο είναι ότι λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα της εγκατάστασης του πλωτού φωτοβολταϊκού οι διαδικασίες για την έγκρισή του από άλλους κρατικούς φορείς γίνονται με fast track διαδικασίες.

Εισήγηση για το θέμα έκανε ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων Αρχιτέκτων Μηχανικός Κων/νος Κάμπαξης, όπου τονίζονται καίρια σημεία κατά της χωροθέτησης πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στη Βαρέα.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η εισήγηση του Κ. Κάμπαξη: σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταικών Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ως Π.Θ.Π.Φ.Σ. νοούνται τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος από μισό μεγαβάτ (0.5 MW) μέχρι ένα μεγαβάτ (1 MW) έκαστο, τα οποία απαρτίζονται από (α) πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε θαλάσσια έκταση και αγκυρώνονται στον πυθμένα ή/και σε χερσαίο τμήμα, (β) οικίσκο στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επί χερσαίου χώρου που περιλαμβάνει τον υποσταθμό διασύνδεσης με το δίκτυο και λοιπό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, (γ) καλώδια σύνδεσης των πλωτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με τον οικίσκο στέγασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και (δ) συνοδά έργα, απαραίτητα για την πρόσβαση στον χώρο της εγκατάστασης και την ασφαλή λειτουργία του σταθμού.
 • Επιτρέπεται η χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μέχρι δέκα (10) Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
 • Οι Πιλοτικοί Θαλάσσιοι Πλωτοί Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) απαλλάσσονται από:

α) Την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων,

β) περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων,

γ) την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

 • Η χωροθέτηση των Π.Θ.Π.Φ.Σ. πραγματοποιείται σε θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις.
 • Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, η χωροθέτηση Π.Θ.Π.Φ.Σ. επιτρέπεται και στις Ζώνες Προστασίας και Διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 4β, 4γ και 4δ του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), χωρίς να απαιτούνται περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Προς τούτο, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.), η οποία αξιολογείται από την αρμόδια Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ) του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), βάσει των προδιαγραφών της υπό στοιχεία 52983/1952/2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2436) κατ’ αναλογική εφαρμογή των προβλεπομένων στην υπ’ αριθμ. 52983/1952/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 2436). Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, που αφορά την προς κατάληψη θαλάσσια και χερσαία έκταση, επιτρέπεται η χωροθέτηση Π.Θ.Π.Φ.Σ. χωρίς να απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 • Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) του άρθρου 90, για την εγκατάσταση και λειτουργία Π.Θ.Π.Φ.Σ., για χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) ετών.
 • Η παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού, του υδάτινου στοιχείου και του πυθμένα του θαλάσσιου χώρου, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 2971/2001, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 93, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.
 • Πέρα από την περίπτωση όπου ο ενδιαφερόμενος μισθώσει χερσαία έκταση που δεν ανήκει στο Δημόσιο, οι χερσαίες εκτάσεις που μπορεί να παραχωρηθούν κατά την έννοια της παρ. 1, είναι οι εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, οι δημοτικές γαίες με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς και οι δασικές εκτάσεις και τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον ν. 4061/2012 (Α’ 66).

Στην Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων διαβιβάστηκαν τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124626/1855/28-11-2022 και 139055/2132/29-12-2022 έγγραφα της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία SIREN 5 MON/ΠΗ ΙΚΕ υπέβαλε αίτηση – φάκελο δικαιολογητικών για λήψη βεβαίωσης επιτρεπτού της χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταικού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) ισχύος 0,999MW, συνολικής επιφάνειας γηπέδου: 32119,31 τ.μ., και συνολικής επιφάνειας  κάλυψης από φωτοβολταϊκά πάνελ = (6302,34+13,75) = 6316,09 τ.μ., στη θέση Μέγαρα και συγκεκριμένα (όπως προκύπτει από το Τοπογραφικό Διάγραμμα) στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της παραλίας ¨Παπούτσι ¨ στη θέση Βαρέα του Δήμου Μεγαρέων».

Τα επιχειρήματα της Διοίκησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων

 

Όπως εξηγεί την αρνητική του γνωμοδότηση, ο Αν. Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Κ. Κάμπαξης:

 1. Τυχόν χωροθέτηση του θαλάσσιου φωτοβολταϊκού σταθμού (Φ/Σ) στο συγκεκριμένο σημείο που γειτνιάζει άμεσα με την πλαζ της Βαρέας, θα προκαλέσει ουσιαστική περιβαλλοντική υποβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη από το Γ.Π.Σ. ανάπτυξη της περιοχής και ανάδειξης της ως πόλου τουρισμού και αναψυχής,
 2. Τυχόν χωροθέτηση του θαλάσσιου Φ/Σ στον προτεινόμενο χώρο θα ¨ακυρώσει¨ εν τοις πράγμασι τον κυρίαρχο στόχο του υπό δημοπράτηση έργου της αποκατάστασης των πεζοδρομίων που συμπεριλαμβάνει και έργα τεχνητής αναπλήρωσης της ακτής και ανακατασκευή των πεζοδρομίων (Σχέδιο 202-ΛΖ),
 3. Η προτεινόμενη χωροθέτηση συμπίπτει με το θαλάσσιο χώρο που θα δημιουργηθεί το καταδυτικό πάρκο, η μελέτη του οποίου έχει ήδη εγκριθεί (Σχέδιο χάρτη Ζ Μ.Π.Ε.),
 4. Ο θαλάσσιος χώρος δέσμευσης για τη χωροθέτηση του Φ/Σ αποτελεί διάδρομο για αλιευτικά σκάφη αλιέων της περιοχής Πάχης του Δήμου Μεγαρέων, για αλιευτικούς προορισμούς,
 5. Η προτεινόμενη χωροθέτηση του Φ/Σ γειτνιάζει με τουλάχιστον τρεις προορισμούς κολύμβησης και κυρίως αυτόν της Βαρέας (χαρακτηρισμένη πολυσύχναστη πλαζ), η Υπηρεσία δεν συμφωνεί με τη χωροθέτηση του Φ/Σ όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και καθ΄όλο το μήκος της ακτογραμμής έως και την περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων».

Στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων, ο Γρηγόρης Σταμούλης ανέφερε ότι : «Όλοι στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια εταιρεία έκανε αίτηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και ζητάει πιλοτικά πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο. Κανείς λογικός  δεν θα επιρρίψει ευθύνες στον δήμο. Αυτό που προτείνει η εταιρία δεν θα μπορούσε να βρει χειρότερο μέρος για την περιοχή μας που δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα. Πώς μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε να φτιάξει πλωτό πάρκο».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.  Καράμπελας επεσήμανε ότι: «Η έγκριση του ΓΠΣ σφραγίζει την προστασία της Βαρέας. Επίκειται η πολεοδόμηση της θα γίνει ζώνη τουριστικής περιοχής».

«Ένα σύγχρονο κράτος θα έπρεπε να προβλέπει να μην αιφνιδιαζόμαστε από τέτοιες χρήσεις, ανέφερε ο Γ. Μπερδελής. Ο δήμος σήμερα παρότι έχει κάνει διαφορετικές επιλογές έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την αναβάθμιση της περιοχής εν μέσω του ΓΠΣ. Είναι η καλύτερη άμυνα μας αυτή αν δεν αναπτύξουμε το παραλιακό μέτωπο γρήγορα ο κάθε ένας ιδιώτης αν δει ανεπτυγμένο παραλιακό μέτωπο δύσκολα θα προτείνει τέτοιου είδους χρήσεις. Τα φωτοβολταϊκά 6,5 στρεμμάτων θα καταστρέψουν και το φυσικό τοπίο και τον ψαρότοπο. Πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι γιατί οι διαδικασίες fast track και πιλοτικοί απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση και άλλα και μπορεί να δούμε την εταιρία να προσπαθεί να εκτελέσει έργο χωρίς να έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα».

Ο Παναγιώτης Μαργέτης επεσήμανε ότι: «Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, θα πρέπει σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, με έναν δημόσιο φορέα που εξειδικεύεται στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να προβλεφθεί μια περιοχή που θα καθορίζει χώρο και τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Αρνητικά τάχθηκε και ο Άγ. Μακρυγιάννης.

Ο Γιώργος Στρατούρης τόνισε ότι «Η διοίκηση δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το θέμα, δεν μπορώ να στρογγυλέψω το έγκλημα που πάει να καταστρέφει τη Βαρέα. Είναι 32 στρεμματα και τα πάνελ είναι 6.5. Λαμβάνει μια απόφαση τυπική και δεν εφαρμόζει τον νόμο. Έχει δύο γλώσσες μια Για το πόπολο και μια Για αυτούς που είναι στο υπουργείο. Είναι ένα τραγικός δήμαρχος με τίτλο «Σταμούλης ο άφταιχτος», αφήνει την πόρτα ανοιχτή, κλείνει το μάτι, δεν φταίει ποτέ σε τίποτα. Κανένας από εμάς που δεν θέλουμε κάτι τέτοιο δεν θα είχαμε τέτοια εξέλιξη στην συνεδρίαση τη σημερινή. Η καταστροφή του τόπου λέγεται Γρηγόρης Σταμουλης, έχει ονοματεπώνυμο και στα 73 του είναι υποψήφιος δήμαρχος».

Ο Σπύρος Νικολάου ανέφερε «Φέρτε το θέμα να το συζητήσουμε να έχουμε προτάσεις, δε θα μας πάρουν στα σοβαρά αν λέμε συνέχεια Όχι».

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Περάμου Γιάννης Σεβαστής αναφέρθηκε σε συμμετοχή του δήμου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, της 29/04/2021 στην αστική ΜΚΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ CLIMATTICA» που ορίζει τα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κατά τάχθηκε και ο Θ. Κεφαλόπουλος υπενθυμίζοντας όσα έχουν γίνει με τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Κακιά Σκάλα, που παρότι προ ετών ο δήμος είχε αντιταχθεί, οι ιχθυοκαλλιέργειες επεκτάθηκαν. Σε νομικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν αναφέρθηκε και ο Γιάννης Πομώνης, αναφέροντας ότι «Το πιλοτικό χαρακτηρίζεται εύκολα επιτυχημένο και προχωράει στην επέκταση του».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρένα Δούρου: «Τέλος οι πελατειακές σχέσεις»

ΚΚΕ: Να παρθούν τώρα μέτρα για την πρόληψη ενός εκτεταμένου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική

“Η διαχείριση του άγχους στις σχολικές εξετάσεις”: Διαδικτυακή δράση από τον συνδυασμό “Μαζί με όραμα”