Κοινωνία Σημαντικότερα

Επιστολή Κατερίνας Πιπιλή για τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων

Με θέμα την Ε­νη­μέ­ρω­ση γι­α το έρ­γο «Συν­τή­ρη­ση και α­πο­κα­τά­στα­ση Κα­θε­δρι­κού Να­ού Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Με­γά­ρων» έστειλε επιστολή η Κατερίνα Πιπιλή για την μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής. 

 

“T­ο κα­λο­καί­ρι του 2013  ο πα­τήρ Σε­ρα­πί­ων Μι­χα­λά­κης, Προ­ϊ­στά­με­νος του Κα­θε­δρι­κού Ι­ε­ρού Να­ού Κοι­μή­σε­ως της Θε­ο­τό­κου Με­γά­ρων, με δι­κή του πρω­το­βου­λί­α ε­πι­δί­ω­ξε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νης με­λέ­της α­πο­κα­τά­στα­σης και συν­τή­ρη­σης του Ιερού Να­ού , ώ­στε να α­κο­λου­θή­σουν οι α­πα­ραί­τη­τες ερ­γα­σί­ες.

Η Αρχιτεκτονική με­λέ­τη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε α­πό το Με­λε­τη­τι­κό Γρα­φεί­ο “Σα­ράν­της Κατ­σου­ρός – Μα­ρί­α Πα­πα­δο­πού­λου, Αρ­χι­τέ­κτο­νες Μη­χα­νι­κοί, Κέ­κρο­πος 7-9, 105 58 Πλά­κα, Ἀ­θή­να”. Η  Κα­τε­ρί­να Πι­πι­λή ως Γραμ­μα­τέ­ας του Πε­ρι­φε­ρει­α­κού Συμ­βου­λί­ου Αττικής τό­τε, με πε­ρι­φε­ρει­άρ­χη τον Γι­άν­νη Σγου­ρό βο­ή­θη­σε στο να εν­τα­χθεί το εν λό­γω έρ­γο στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Πε­ρι­φέ­ρει­ας με Τί­τλο : «Συν­τή­ρη­ση και α­πο­κα­τά­στα­ση Κα­θε­δρι­κού Να­ού Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Με­γά­ρων»

Ο Ι­ε­ρός Να­ός Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Με­γά­ρων εγ­και­νι­ά­στη­κε στις 25 Μαρ­τί­ου 1878. Ο Να­ός εί­ναι χτι­σμέ­νος πά­νω στα θε­μέ­λι­α μί­ας Πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κής Βα­σι­λι­κής Εκ­κλη­σί­ας, θραύ­σμα­τα των ο­ποί­ων βρί­σκον­ται κάτω από το Πρόναο του υ­πάρ­χον­τος κτί­σμα­τος. Το 1936 κα­θι­ε­ρώ­θη­κε ως Μη­τρο­πο­λι­τι­κός Να­ός της πό­λε­ως των Με­γά­ρων.

Το κτί­σμα μέ­σα στο πέ­ρα­σμα των ε­τών έ­χει δε­χθεί πολ­λα­πλές ε­πεμ­βά­σεις, με ση­μαν­τι­κό­τε­ρη ε­κεί­νη της προ­σθή­κης του Προ­νά­ου το 1972. Πα­ρό­λα αυ­τά, και πα­ρά τη με­ρι­κή ε­πι­σκευ­ή με­τά το σει­σμό του 1981, ο Να­ός α­κό­μα και σή­με­ρα πα­ρου­σι­ά­ζει εμ­φα­νείς φθο­ρές και αρ­κε­τά ζη­τή­μα­τα τό­σο σε αρ­χι­τε­κτο­νι­κό, ό­σο και σε στα­τι­κό ε­πί­πε­δο.

Η με­λέ­τη λοι­πόν πα­ρου­σι­ά­ζει με α­να­λυ­τι­κό τρό­πο την α­πο­κα­τά­στα­ση που χρει­ά­ζε­ται ο Να­ός και την ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη πα­ρέμ­βα­ση στον πε­ρι­βάλ­λον­τα χώ­ρο αυ­τού, με δι­α­μόρ­φω­ση της πλα­τεί­ας και του χώ­ρου πε­ρι­με­τρι­κά του Να­ού. Στο ση­μεί­ο αυ­τό πρέ­πει να δι­ευ­κρι­νι­στεί ό­τι η δι­α­μόρ­φω­ση του χώ­ρου που πε­ρι­βάλ­λει το Να­ό εί­ναι ε­πι­βε­βλη­μέ­νη, κα­θώς σή­με­ρα δεν εν­το­πί­ζον­ται τα λει­τουρ­γι­κά και αι­σθη­τι­κά στοι­χεί­α που πρέ­πει να χα­ρα­κτη­ρί­ζουν τον προ­αύ­λι­ο χώ­ρο ε­νός Κα­θε­δρι­κού Να­ού και ταυ­τό­χρο­να ε­νός ση­μαν­τι­κού μνη­μεί­ου. Γι­α αυ­τό το λό­γο, ε­ξάλ­λου στην Προ­γραμ­μα­τι­κή Σύμ­βα­ση συμ­με­τέ­χει και ο Δή­μος Με­γα­ρέ­ων, ε­φό­σον πρό­κει­ται γι­α κοι­νό­χρη­στο χώ­ρο.

Πα­ράλ­λη­λα σύμ­φω­να με την με­λέ­τη α­να­δει­κνύ­ον­ται τα θε­μέ­λι­α της Πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κής Βα­σι­λι­κής στο υ­πό­γει­ο του Προ­νά­ου, κα­θώς και συν­τη­ρούν­ται και α­πο­κα­θί­σταν­ται οι τοι­χο­γρα­φί­ες του Κυ­ρί­ως Να­ού.

Το έρ­γο σή­με­ρα εί­ναι ώ­ρι­μο προς δη­μο­πρά­τη­ση δε­δο­μέ­νου ό­τι:

  1. Οι με­λέ­τες έ­χουν ο­λο­κλη­ρω­θεί α­πό τον Νο­έμ­βρι­ο του 2013.
  2. Λό­γω της ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τας του έρ­γου α­παι­τή­θη­καν εγ­κρί­σεις α­πό τις αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού (Ε­φο­ρεί­α Βυ­ζαν­τι­νών Αρ­χαι­ο­τή­των και Ε­φο­ρεί­α Νε­ω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων) που έ­πρε­πε να προ­η­γη­θούν της οι­κο­δο­μι­κής ά­δει­ας και έχουν σή­με­ρα ο­λο­κλη­ρω­θεί.
  3. Οι α­ναγ­καί­ες εγ­κρί­σεις α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού εί­ναι οι α­κό­λου­θες:

3.α.        Έγκριση από την 1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1η ΕΒΑ/247554/134365/10798π.ε/14 Ιανουαρίου 2014).

3.β.        Έγκριση από την Δ/ση Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ.Α (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΣΒΜΑ/Φ01/194843/4160/8 Σεπτεμβρίου.2014).

3.γ.         Έγκριση από την Γ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ’ ΕΠΚΑ/19374/11499/573/28 Ιανουαρίου 2014).

3.δ.        Έγκριση από την Α’ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/11902/1433/278/23 Ιανουαρίου 2014).

3.ε.         Έγκριση από την Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ της μελέτης ανάδειξης ερειπίων Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής στο υπόγειο του Πρόναου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/340/213/22/16/31 Δεκεμβρίου 2014).

  1. 1η οικοδομική άδεια 21 Ιανουαρίου 2014.
  2. Έκδοση νέας Οικοδομικής Άδειας αρ.πρ. 1571/13-10-2017

Με την 224/2014 Α­πό­φα­ση του Πε­ρι­φε­ρει­α­κού Συμ­βου­λί­ου εγ­κρί­νε­ται Προ­γραμ­μα­τι­κή Σύμ­βα­ση με­τα­ξύ Πε­ρι­φέ­ρει­ας Ατ­τι­κής, Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού, Δή­μου Με­γα­ρέ­ων και Καθεδρικού Ιερού Να­ού Κοιμήσεως Θεοτόκου Με­γά­ρων γι­α το έρ­γο, με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 1.400.000 €. Σύμ­φω­να με την πα­ρα­πά­νω σύμ­βα­ση το έρ­γο θα ε­κτε­λού­σε η Πε­ρι­φέ­ρει­α Αττι­κής.

Στο δι­ά­στη­μα που α­κο­λού­θη­σε το Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού χω­ρίς σα­φή αι­τι­ο­λο­γί­α απο­χώ­ρη­σε α­πό την Προ­γραμ­μα­τι­κή Σύμ­βα­ση.  Το γε­γο­νός αυ­τό εί­χε ως α­πο­τέ­λε­σμα την κα­θυ­στέ­ρη­ση της δι­α­δι­κα­σί­ας κα­τά έ­να έ­τος (λό­γω γρα­φει­ο­κρα­τι­κών δι­α­τυ­πώ­σε­ων και αγ­κυ­λώ­σε­ων), κα­θώς έ­πρε­πε να συ­να­φθεί νέ­α Προ­γραμ­μα­τι­κή Σύμ­βα­ση με­τα­ξύ των υ­πο­λοί­πων συμ­βαλ­λο­μέ­νων με­ρών (Πε­ρι­φέ­ρει­ας Ατ­τι­κής, Δή­μου Με­γα­ρέ­ων και Καθεδρικού Ιερού Να­ού Κοιμήσεως Θεοτόκου Με­γά­ρων).

Με τις Πε­ρι­φε­ρει­α­κές ε­κλο­γές του 2015 και την αλ­λα­γή δι­οί­κη­σης, με νέ­α Πε­ρι­φε­ρει­άρ­χη την κ. Δού­ρου, οι αρ­μό­δι­ες υ­πη­ρε­σί­ες προ­έ­βη­σαν σε νέ­ο έ­λεγ­χο των με­λε­τών, πράγ­μα που ε­πέ­φε­ρε ε­πι­πλέ­ον κα­θυ­στέ­ρη­ση της πο­ρεί­ας του έρ­γου, α­φού ζη­τή­θη­κε ε­πι­και­ρο­ποί­η­ση πολ­λών δι­και­ο­λο­γη­τι­κών της με­λέ­της.

Στην πο­ρεί­α η Αν­τι­πε­ρι­φέ­ρει­α ε­ξέ­φρα­σε την α­δυ­να­μί­α της να δι­α­θέ­σει την Τε­χνι­κή της Υ­πη­ρε­σί­α γι­α την ε­πί­βλε­ψη του έρ­γου, δι­α­τη­ρών­τας ω­στό­σο το δι­καί­ω­μα δι­α­χεί­ρι­σης του εγ­κε­κρι­μέ­νου κον­δυ­λί­ου. Το γε­γο­νός αυ­τό εί­χε ως α­πο­τέ­λε­σμα να κι­νη­το­ποι­η­θεί το Εκ­κλη­σι­α­στι­κό Συμ­βού­λι­ο του Καθεδρικού Ιερού Να­ού Κοιμήσεως Θεοτόκου Με­γά­ρων γι­α τη σύ­στα­ση και λει­τουρ­γί­α Τε­χνι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας του Νο­μι­κού Προ­σώ­που του Ιερού Να­ού, δι­α­δι­κα­σί­α, η ο­ποί­α υ­πήρ­ξε χρο­νο­βό­ρα, α­φού προ­ϋ­πο­θέ­τει:

Α. Α­πό­φα­ση του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου.

Β. Δι­α­βί­βα­ση της α­νω­τέ­ρω α­πο­φά­σε­ως στο Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Συμ­βού­λι­ο προς έγ­κρι­ση.

Γ. Δι­α­βί­βα­ση της εγ­κρί­σε­ως  του Μητροπολιτικού Συμβουλίου στη Δι­αρ­κή Ι­ε­ρά Σύ­νο­δο της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος γι­α την τε­λι­κή έγ­κρι­ση (με­τά τον α­πα­ραί­τη­το έ­λεγ­χο α­πό τη Νο­μι­κή Υ­πη­ρε­σί­α της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου).

Δ. Δη­μο­σί­ευ­ση της εγ­κρί­σε­ως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στη Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως

Εν  συ­νε­χεί­α α­κο­λού­θη­σε νέ­α Απόφαση του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Ι­ε­ρού Να­ού γι­α τον ο­ρι­σμό των με­λών της Τε­χνι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας, η ο­ποί­α δι­α­βι­βά­στη­κε προς έγ­κρι­ση στο Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Συμ­βού­λι­ο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Με­γά­ρων και Σα­λα­μί­νος.

Στο ση­μεί­ο αυ­τό θα πρέ­πει να το­νι­στεί ι­δι­αι­τέ­ρως η ά­με­ση και ου­σι­α­στι­κή αν­τα­πό­κρι­ση του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας Με­γά­ρων και Σα­λα­μί­νος κ.κ. Κων­σταν­τί­νου, ο ο­ποί­ος ο­σά­κις του ζη­τή­θη­κε η έγ­κρι­ση και η εν γέ­νει συν­δρο­μή έ­δρα­σε τα­χύ­τα­τα.

Η Αρ­χι­τέ­κτων ΕΜΠ, MSc Κα­τε­ρί­να Πι­πι­λή ο­ρί­στη­κε Προ­ϊ­στα­μέ­νη της εν λό­γω Υ­πη­ρε­σί­ας ως έ­να ά­το­μο που κα­τεί­χε τα α­πα­ραί­τη­τα προ­σόν­τα, αλ­λά και ε­πει­δή ή­ταν η μό­νη που εί­χε πα­ρα­κο­λου­θή­σει το θέ­μα σε ό­λες του τις φά­σεις και, ά­κρως α­νι­δι­ο­τε­λώς, προ­σέ­φε­ρε κά­θε βο­ή­θει­α προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σει το εν λό­γω έρ­γο, περ­νών­τας α­πό κά­θε υ­πη­ρε­σί­α ε­λέγ­χου και αν­τι­με­τω­πί­ζον­τας την ε­κά­στο­τε δυ­σκο­λί­α στις γρα­φει­ο­κρα­τι­κές φά­σεις.

Η ό­λη κα­θυ­στέ­ρη­ση εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα την α­ναγ­και­ό­τη­τα α­να­θε­ώ­ρη­σης της εκ­δο­θεί­σας οι­κο­δο­μι­κής ά­δει­ας, η ο­ποί­α εκ­δό­θη­κε την ……..

Σή­με­ρα ό­λα τα ζη­τού­με­να α­πό την Αν­τι­πε­ρι­φέ­ρει­α Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής έ­χουν προ­σκο­μι­στεί α­πό την Τε­χνι­κή Υ­πη­ρε­σί­α του Καθεδρικού Ιερού Να­ού Κοιμήσεως Θεοτόκου Με­γά­ρων και εκ­κρε­μεί η νέ­α προ­γραμ­μα­τι­κή α­πό την Πε­ρι­φέ­ρει­α Ατ­τι­κής, κα­θώς το Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού ε­ξαι­τί­ας της Α­νά­δει­ξης της Πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κής Βα­σι­λι­κής, πρόσφατα, εξέφρασε την επιθυμία να συμ­με­τέ­χει σε αυ­τήν.

Εί­ναι προ­φα­νές α­πό την α­νά­πτυ­ξη του ι­στο­ρι­κού γι­α την πο­ρεί­α του έρ­γου ό­τι η προ­σπά­θει­α του Προ­έ­δρου του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Καθεδρικού Ιερού Να­ού Κοιμήσεως Θεοτόκου Με­γά­ρων π. Σε­ρα­πί­ω­νος, ή­ταν συ­νε­χής σε ό­λο το δι­ά­στη­μα α­πό το κα­λο­καί­ρι του 2013 μέ­χρι σή­με­ρα.

Ελ­πί­ζου­με ό­τι η δη­μο­πρά­τη­ση του έρ­γου θα γί­νει σύν­το­μα, κα­θώς δεν φαί­νε­ται να υ­πάρ­χουν άλ­λες εκ­κρε­μό­τη­τες στις Υ­πη­ρε­σί­ες.

Ο εγ­κε­κρι­μέ­νος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του έρ­γου εί­ναι 1.400.000 € και εί­ναι εγ­γε­γραμ­μέ­νος στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Πε­ρι­φέ­ρει­ας”.

 

 

Κατερίνα Πιπιλή

Αρχιτέκτων ΕΜΠ,MSc

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γ. Μπερδελής-«Τώρα»: Καταγγελίες για προσλήψεις στο Δήμο

Ποινικές ευθύνες για τις πλημμύρες σε περιφερειάρχη-δημάρχους

Πρόεδρος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων Δυτ. Αττικής ο Κ. Κάμπαξης